لیست باشگاه های معتبر استان کرمان

 

 1. باشگاه کوهنوردی امید
 2. باشگاه کوهنوردی اوج رفسنجان
 3. باشگاه کوهنوردی افق رفسنجان
 4. باشگاه کوهنوردی اماوند (مشروط/)
 5. باشگاه کوهنوردی حمایت و خدمات کشاورزی کرمان
 6. باشگاه کوهنوردی خانه کوهنوردان
 7. باشگاه کوهنوردی کهرام
 8. باشگاه فرهنگی و ورزشی ساسان
 9. باشگاه کوهنوردی مهرگان سیرجان
 10. باشگاه کوهنوردی شفق کرمان
 11. باشگاه کوهنوردی اسپیکو
 12. باشگاه کوهنوردی هزار سیرجان
 13. باشگاه کوهنوردی شاهین سیرجان
 14. باشگاه کوهنوردی صفا کرمان
 15. باشگاه کوهنوردی فراز بم
 16. باشگاه کوهنوردی رهنورد سیرجان
 17. باشگاه کوهنوردی افق بم
 18. باشگاه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
 19. باشگاه کوهنوردی آریاز بم
 20. باشگاه کوهنوردی پژواک کرمان